Eakate toetused Tallinnas:
1. Toimetuleku tagamiseks
2. Taastus- ja hooldusravi osaline hüvitamine
3. Abivahendite soetamise osaline hüvitamine
4. Retseptiravimite maksumuse osaline hüvitamine

Pensionilisa maksmine
Pensionilisa taotlemise õigus on vanadus- või töövõimetuspensioni saajatel ning
täisealistel (alates 18. eluaastast) rahva- ja toitjakaotuspensioni saajatel. Avaldus
toetuse saamiseks on vaja esitada neil pensionäridel, kes jäid pensionile 2011 .aastal ja
käesoleval aastal taotlevad seda esmakordselt. Avaldust ei pea esitama need
pensionärid, kes 2011.aastal said pensioni lisa. Avaldus toetuse saamiseks tuleb
esitada taotleja elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale sünnikuule eelneval
kuul või sünnikuul. Pensionilisa makstakse 1 kord aastas taotleja sünnikuul.

Sissetulekust sõltuvad toetused
Sissetulekust sõltuvate toetuse taotlemine. Toetust on õigus taotleda isikutel, kelle
perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga
alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga
alammäärast.
Toetuste loetelu ja piirmäärad leiad õigusaktidest.

Soojusenergia hinnatõusu kompenseerimine
Toetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikele (eluruumi
omanik, valdaja või üürnik), kelle pereliikme keskmine netosissetulek kuus
kütteperioodi esimesel (oktoober - detsember) ja teisel poolel (jaanuar - aprill) on alla
palga alammäära (netopalk). Soojaenergia hinnatõusu hüvitist arvestatakse isiku kohta
18 ruutmeetri eluruumi üldpinna eest ja lisaks 15 ruutmeetri perekonna kohta. Taotlus
tuleb esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale.

Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetust saab taotleda vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 esitatud
tingimustele. Toetust on õigus saada üksi elavad isikud või perekonnad, kelle kuu
netosissetulek pärast käesoleva seaduse § 222 lg 5, 6 sätestatud tingimustel arvestatud
eluruumi alaliste kulude maha arvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Taotlus
tuleb esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale jooksva kuu
20.kuupäevaks.

Kriisiabi
Teenuse eesmärk on pakkuda eelkõige Tallinna linna elanikele ja Tallinnas viibivatele
inimestele tasuta lühiajalist psühholoogilist abi traumaatiliste sündmuste ja
õnnetusjuhtumite läbi kannatanutele ja nende lähedastele ja igapäevaelu kriisidesse
sattunud inimestele.

Õigusnõustamine
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit
Paldiski mnt 36-a nõustab eakaid jurist, tel 6816890

Tasuta õigusabi
Õigusbüroo Õigus ja Kord pakub eraisikutele ning korteriühistutele tasuta õigusabi.
Pöörduda peamiselt võla-, perekonna ja pärimisõiguse ning täitemenetlust puudutavate küsimustega.
Tasuta vastuvõtt igal teisipäeval kella 10.00 – 12.00 aadressil Pärnu mnt 21.
Vastuvõtuks registreeruda tel 646 2222 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Tasuta ja anonüümseid küsimusi saab esitada ka elektrooniliselt www.oiguskord.ee.

Rehabilitatsiooniteenused
(riided, pesemisvõimalus, sotsiaalnõustamine)
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine heitunutele, vähekindlustatule, pikaajalistele
töötutele ja kodututele, vanglast vabanenutele, kriminaalhooldusalused, riideabi
saamine, pesemisvõimalus, päevakeskus, sotsiaalnõustamine

Saunateenus
Saunateenus Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuses, linnaosade sotsiaalkeskustes ning
sotsiaalmajades.

Varjupaigateenus
Ööpäevaringse ajutise peavarju võimaldamine täisealistele isikutele, kellel puudub
isiklik või üüritud eluase ning kes oma tervisliku seisundi tõttu vajavad ööpäevaringset
hooldust ja kõrval abi.
Vastava otsuse teeb perearst või ravikindlustamata isikute arst

Vältimatu sotsiaalabi
(riided, toiduabi)
Elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud
isikute abistamine, riideabi ja toiduabi

Toitlustamine
Toitlustamist korraldavad kõik linnaosade sotsiaalkeskused välja arvatud Pirita.
Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande
osakonna poole.

Sotsiaalmajutusüksuse teenus
(toetatud elamine)
Toetatud elamise teenust osutatakse neile, kes töötavad või omavad väikest
sissetulekut. Koha taotlemiseks tuleb pöörduda rahvastikuregistri järgse elukoha
linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poole. Vastav komisjon vaatab taotlused läbi
üks kord kuus.

Üldhooldekodu teenus
Eesmärk on kindlustada eelkõige üksi elavate eakate, kelle toimetulekut ei ole
võimalik tagada teiste sotsiaalsete teenuste või muu abi osutamisega, ööpäevaringne
hooldus üldhooldekodus. Üldhooldekodu koha taotlejate järjekorda võetakse Tallinna
eakad, kes ise või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervise, kõrge vanuse ja
vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised isikule hooldust tagama. Kui eakas inimene
või tema pereliige või hooldaja soovib taotleda hooldekodu koha maksmisel Tallinna
linna kaasfinantseerimist, tuleb tal pöörduda elukohajärgse sotsiaalhoolekande
osakonna poole, kus selgitatakse vajalike dokumentide esitamist ja linnapoolse toetuse
õigustatust.

Päevahoiuteenus mäluhäiretega eakatele
Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavad dementsuse
sündroomiga eakad, kes vajavad päevahoidu. See on eelkõige mõeldud peredele, kes
ei saa eakat üksi koju jätta. Dementsusega eakate päevahoid soodustab eakate inimeste
kodus elamist, võimaldab tema lähedastel jätkata töötamist ja anda neile puhkust.
Päevahoiu teenusel olevatele eakatele tagatakse tööpäeviti päevane hooldus. Ühtlasi
pakutakse erinevaid arendavaid tegevusi, mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi
säilitamiseks, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse
eakatele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest ja eaka ning
lähedaste soovist.
Teenus on korraldatud lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest. Vastavalt
eelnevale kokkuleppele teenuse osutajaga, on teenust võimalik kasutada
pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas.
Päevahoiu teenusele suunab perearst või psühhiaater suunamiskirjaga (viitab
dementsuse sündroomile ja kinnitab, et isik ei põe nakkushaigusi). Teenuse
osutamiseks on vaja isiku elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna
nõusolekut. Eakad tuuakse ja viiakse päevahoiu teenusele lähedaste või hooldaja
transpordiga või taotletakse transport sotsiaalosakonna kaudu.

Koduteenused
Teenust osutatakse puudega inimestele, eakatele ja toimetulekuprobleemidega lastega
peredele. Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis
aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuste all mõistetakse
isiku abistamist koduste ja kodu ning isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike
toimingute sooritamisel ja asjaajamisel. Koduteenused sisaldavad koduabi ja isikuabi.
Sõltuvalt kliendi majanduslikust olukorrast osutatakse teenuseid tasu eest ja osaliselt
või täielikult tasuta (otsustab sotsiaalhoolekande osakonna juhataja). Koduteenused on
tasuta isikutele, kelle sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
kehtiv palga alammäär.

Häirenupu teenus
Häirenuputeenus eakatele ja puuetega inimestele, kes tulenevalt oma tervislikust
seisundist võivad sattuda abitusse olukorda. Võimaldab kutsuda abi eelkõige
situatsioonides, kus klient ei ole võimeline liikuma ja iseseisvalt abistajatele ust
avama, näiteks: arstiabi ootamatu vajadus, millele lisandub võimetus liikuda;
- nn isikuabi ootamatu vajadus (kukkumine, ajutine liikumisvõimetus, siseruumidesse
lõksujäämine jmt);
- päästeteenust vajavad situatsioonid (tulekahju, plahvatus jmt).
Teenuse hind: Häirenupuga abi kutsumine maksab kliendile operaatori paketipõhise
hinna ja seadme korrashoiuks tehtavate testkõnede kulu. Seadmete paigalduse ja
hoolduse eest tasub Tallinna linn. Häirenupu saamiseks tuleb pöörduda Tallinna
Hoolekande Keskuse poole. Teenuse kasutamise eelduseks on lauatelefoni olemasolu
kliendi kodus ja juurdepääsu tagamine kliendi eluruumi.

Päevakeskusteenus eakatele
Huvitegevuse ning vaba aja veetmise võimaluste korraldamine ja sotsiaalsete teenuste
osutamine. Päevakeskuse teenuseid vajavad aktiivsest elust kõrvalejäänud puuetega
isikud ja eakad. Kliendid pöörduvad päevakeskusesse omal algatusel või
sotsiaalhoolekande osakonna suunamisel. Sõltuvalt kliendi majanduslikust olukorrast
osutatakse teenuseid tasu eest või tasuta (selle otsustab sotsiaalhoolekande osakonna
juhataja). Pakutavad teenused: toitlustamine, dušši ja sauna kasutamine, pesu
pesemine, interneti punkti kasutamine, juuksur, maniküür, vererõhu mõõtmine,
erinevad huviala ringid, arvuti- ja keeleõpe, jm. Lisaks eelnevale korraldatakse
mitmesuguseid üritusi.